top of page

Webchat Help

English

Webchat can accept 133 languages, so please text in your preferred language. While our platform is 98% accurate, we use a translation engine in real-time, so please forgive any errors in translation.

Why Do We Need Your Mobile Number?

We require your phone number to deliver personalised and tailored communications to you via our Webchat and SMS system. You immediately access the customer team when you verify your mobile phone number.

Who Do You Share My Mobile Number With?

We use software to translate the messages you send to our team. We do not share your mobile phone number with any other third-party systems and do not use it for marketing.

How Safe is this System?

Our platform is ISM compliant and is hosted on the AWS platform.

Who Do I Contact for More Information?

Contact Email is support@msg1.app

How Do I Delete My Personal Details from The System?

Send an email to support@msg1.app together with your mobile number, and all data will be deleted.

 

Vietnamese - Cần giúp đỡ

Thông tin Webchat

Webchat có thể chấp nhận 113 ngôn ngữ, vì vậy vui lòng nhắn tin bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn. Mặc dù nền tảng của chúng tôi chính xác đến 98%, nhưng chúng tôi sử dụng công cụ dịch theo thời gian thực, vì vậy, xin vui lòng bỏ qua cho bất kỳ sai sót nào trong bản dịch.

Tại sao chúng tôi cần số điện thoại di động của bạn?

Chúng tôi yêu cầu số điện thoại của bạn để cung cấp thông tin liên lạc được cá nhân hóa và phù hợp với bạn thông qua hệ thống Webchat và SMS của chúng tôi. Bạn ngay lập tức truy cập vào nhóm khách hàng khi bạn xác minh số điện thoại di động của mình.

 

Bạn chia sẻ số điện thoại di động của tôi với ai?

Chúng tôi sử dụng phần mềm để dịch các thông điệp bạn gửi cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ số điện thoại di động của bạn với bất kỳ hệ thống bên thứ ba nào khác và không sử dụng nó để tiếp thị.

 

Hệ thống này an toàn đến mức nào?

Nền tảng của chúng tôi tuân thủ ISM và đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia của chính phủ được lưu trữ trên nền tảng AWS.

 

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Email liên hệ là support@msg1.app

 

Làm cách nào để xóa chi tiết cá nhân của tôi khỏi hệ thống?

Gửi email tới support@msg1.app bằng số điện thoại di động của bạn và tất cả dữ liệu sẽ bị xóa.

Arabic - تحتاج مساعدة

معلومات دردشة الويب

يمكن أن تقبل الدردشة عبر الويب بـ 133 لغة ، لذا يرجى إرسال الرسائل النصية بلغتك المفضلة. على الرغم من أن نظامنا الأساسي دقيق بنسبة 98٪ ، إلا أننا نستخدم محرك ترجمة في الوقت الفعلي ، لذا يرجى التغاضي عن أي أخطاء في الترجمة.

 

لماذا نحتاج إلى رقم هاتفك المحمول؟

نحن نطلب رقم هاتفك لتقديم اتصالات مخصصة ومخصصة لك عبر نظام الدردشة عبر الويب والرسائل النصية القصيرة. يمكنك الوصول فورًا إلى فريق العملاء عند التحقق من رقم هاتفك المحمول.

 

مع من تشارك رقم هاتفي المحمول؟

نستخدم برنامجًا لترجمة الرسائل التي ترسلها إلى فريقنا. نحن لا نشارك رقم هاتفك المحمول مع أي أنظمة طرف ثالث ولا نستخدمه للتسويق.

 

ما مدى أمان هذا النظام؟

منصتنا متوافقة مع ISM وتفي بمعايير المشاركة الحكومية المستضافة على منصة AWS.

 

بمن اتصل للحصول على مزيد من المعلومات؟

البريد الإلكتروني لجهة الاتصال هو support@msg1.app

كيف يمكنني حذف بياناتي الشخصية من النظام؟

أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى support@msg1.app برقم هاتفك المحمول ، وسيتم حذف جميع البيانات.

Chinese - 需要幫忙

网络聊天信息

网络聊天可以接受 133 种语言,所以请用您喜欢的语言发短信。虽然我们的平台准确率为 98%,但我们使用实时翻译引擎,因此请原谅翻译中的任何错误。

为什么我们需要您的手机号码?

我们需要您的电话号码,以便通过我们的网络聊天和 SMS 系统向您提供个性化和量身定制的通信。验证您的手机号码后,您会立即访问客户团队。

 

您与谁共享我的手机号码?

我们使用软件翻译您发送给我们团队的信息。我们不会与任何其他第三方系统共享您的手机号码,也不会将其用于营销。

 

这个系统有多安全?

我们的平台符合 ISM 并符合 AWS 平台上托管的政府参与标准。

 

我应该与谁联系以获取更多信息?

联系电子邮件是 support@msg1.app

 

​如何从系统中删除我的个人详细信息?

使用您的手机号码发送电子邮件至 support@msg1.app,所有数据将被删除。

Spanish - Necesitas ayuda

Información de chat web

Webchat puede aceptar 133 idiomas, así que envíe un mensaje de texto en su idioma preferido. Si bien nuestra plataforma tiene una precisión del 98 %, utilizamos un motor de traducción en tiempo real, así que disculpe cualquier error en la traducción.

 

¿Por qué necesitamos su número de móvil?

Requerimos su número de teléfono para enviarle comunicaciones personalizadas y personalizadas a través de nuestro sistema de Webchat y SMS. Inmediatamente accedes al equipo de atención al cliente cuando verificas tu número de teléfono móvil.

 

¿Con quién compartes mi número de móvil?

Utilizamos software para traducir los mensajes que envía a nuestro equipo. No compartimos su número de teléfono móvil con ningún otro sistema de terceros y no lo usamos para marketing.

 

¿Qué tan seguro es este sistema?

Nuestra plataforma cumple con ISM y cumple con los estándares de compromiso gubernamentales alojados en la plataforma de AWS.

 

¿Con quién me comunico para obtener más información?

El correo electrónico de contacto es support@msg1.app

 

¿Cómo elimino mis datos personales del sistema?

Envíe un correo electrónico a support@msg1.app con su número de teléfono móvil y se eliminarán todos los datos.

bottom of page